| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Pautas para escribir mellor

Page history last edited by María DT 14 years, 12 months ago

 

 

Nesta páxina atoparás unha serie de estratexias que facilitarán o proceso da escrita á hora de enfrentarse a unha folla en branco.  

 

1. Pautas para escribir relatos.

2. Imos a escribir un conto.

3.Cómo describir personaxes

4. A práctica do relato

 

 

 

1.Algunhas pautas para escribir relatos

 

Adaptación sobre fragmentos do Manual de Capacitación sobre Rexistro e Sistematización de Experiencias Pedagóxicas realizado no marco do proxecto Estratexias e materiais pedagóxicos para a Retención Escolar, financiado pola OEA (Arxentina, 2003).

 

www.educared.org.ar/aua/2007/secciones/bibliografia/Algunas_pautas_para_escribir_relatos.doc  

 

 

 

Para ter en conta antes de comezar

. Os bos relatos son claros, entretidos, fáciles de ler, memorables e non demasiado extensos.

. Un título interesante arrastra á historia.

. Os relatos reúnen un principio, un medio e un fin entrelazados de xeito coherente.

 

O título

Pensar no título do relato non é algo que teñamos que deixar para o final ou se resolva para sempre desde o principio. O primeiro título non necesariamente terá que ser o título definitivo. Posiblemente será reestruturado varias veces ata concluír noutro moi distinto. Pero é recomendable comezar a escribir un texto decidindo provisoriamente un título, tendo un punto de partida para comezar o traxecto da escritura, aínda que despois o camiño transitado desvíenos por outros carreiros. O título colabora na procura e reconstrución en clave narrativa dalgunha idea que queiramos comunicar, e poida que isto achéguenos a unha estrutura preliminar do relato.

  

O último título, elaborado logo de escribir o relato, debe representar a aquilo que se vai a ler nun dobre sentido: integrando, intrigando e aglutinando o relato, á vez que invitando, inquietando e motivando aos lectores para ler. A idea é que, ao ler o título, o lector senta atrapado, seducido, arrastrado a ler o relato, que pense que é interesante e que se non o le pérdese de coñecer algo que vale a pena ser lido.

 

O plan de escritura

O proceso de composición dun texto ten tres momentos fundamentais:

. a planificación,

. a posta en texto e

. a revisión.

 

Aínda que estes momentos dan ideas de secuencialidade (primeiro planifícase, despois escríbese e, para rematar, revísase e corríxese), o proceso é recursivo; vale dicir, pódese ir do texto á planificación e facer axustes que modifiquen o que se esquematizara nun principio as veces que se considere necesario. Esta é unha tarefa permanente, recomendada para o escritor do texto.

 

 

Pasos na composición dun texto:

 

1.Constrúe o borrador  da escritura

Le todas as propostas e elixe aquela ou aquelas coas que te sentas máis cómodo. Se algunha non funciona, proba con outra. Se estás trabado, inseguro respecto de por onde empezar podes facer unha cronoloxía do que pasou. Esta é unha estratexia simple pero eficaz para comezar a pór en palabras o pensamento.

Nunha segunda instancia, seguirás traballando esta versión preliminar xa que unha lista só acomoda partes. Esta forma sinxela animarate a seguir escribindo, fiando con sentido iso que presentas.

  

2.Conten a historia.

O patrón básico dun conto axudarate  para articular a trama (Había unha vez... pero, entón sucedeu que... e por iso pasou que... Por fin pasou que...) Completa nun primeiro borrador, o modelo convencional con accións, sensacións e interrogacións, coma se estiveses contando a historia a un amigo nunha conversación. Logo, cando te sentas máis seguro, vaia e volve; abandona o esquema, pero garda a coherencia e a integración do relato con outros recursos.

 

 

3. Constrúe un índice para comprobar se a estrutura é boa e ordenada

A construción dun índice preliminar contribúe a estruturar o texto e comezar a ter organizadas as ideas dun xeito claro, xa plasmadas no papel. Adoita ocorrernos que propostas pensadas con moita precisión non se sosteñen da mesma xeito ao estar escritas. Logo de ler o título, a lectura rápida do índice dun libro dános idea sobre o que atoparemos nel. Do mesmo xeito, ao escribir o índice do relato imos tomando unha noción máis precisa daqueles asuntos que non deberían faltar.

Ten a man o rexistro inicial para identificar os asuntos e seleccionar os que sexan pertinentes. Este modo permitirache controlar se a estrutura do relato  recolle todo o que queres comunicar.

Reescribe, tacha e agregua notas ao índice tantas veces como che faga falta. Desta forma, a escritura do relato será relaxada.

Unha vez armado o índice verifica se o corpo do relato retoma e desenvolve o expresado no título.

 

O contido do relato

O contido do relato é un aspecto central para considerar. O que fai que unha sucesión de accións e acontecementos transfórmese nun relato é a trama narrativa. Nela, a sucesión cronolóxica das accións maniféstase a través dun encadenamento coherente que integra o sentido do que se di. O relato que  escribas en canto ao contido integrará:

 • Un asunto

Escribe e describe todos os eventos e acontecementos que sucederon.

 • Un tempo do relato

Xeralmente, nárrase en pasado: o tempo pretérito é o tempo canónico da narración, porque se supón que narramos o que xa sucedeu. Ese tempo, que chamamos pasado, é un pasado en relación ao tempo en que estou narrando. Relata as accións na orde que sucederon, ourompe a orde cronolóxica e propón un ordenamento particular que saliente ou destaque determinado momento, aínda que non ocorra primeiro.

 • Unha posición do narrador.

  Se necesitas referirte a ti mesmo, usa a primeira persoa (persoa gramatical que se emprega nos textos autobiográficos) trátase dunha voz moi comprometida co que sucede. Así, o pronombre en primeira persoa representa, á vez, ao narrador e ao protagonista da experiencia.

          Outra posibilidade é empregar a terceira persoa.

 

 

2. IMOS ESCRIBIR UN CONTO.

 

 

Velaquí unha serie de suxestións  adaptadas de  http://centros3.pntic.mec.es/cp.gines.garcia.martinez/cuento1.htm que permiten obter ideas para escribir un conto e presentalo, "editalo".

1) Escribir varias ideas sobre os temas posibles:bulebule.Serven todas as ideas, aínda que sexan disparatadas.

2) Seleccionar o tema elixido, que pode virar contorna a unha ou a varias das ideas ( sen desprezar as outras  ideas que nos poden  servir como temas secundarios )

3) Escribir ideas para desenvolver o tema seleccionado.  ( Escríbense todas, aínda que nos parezan disparatadas ou indecuadas )

4) Convén facer  a ficha do esquema xeral para ter unha visión global  ( Aínda que, máis adiante, o resultado final poida ser diferente da ficha, pero este é un modo de dar os primeiros pasos, un dos momentos máis difíciles )

 • TITULO ( Provisional )

 

 • MARCO  ( Non debe ser moi amplo )

             Epoca

             Lugar

             Personaxes:

                                  Protagonista

                                  Antagonista

                                  Outros

 • EPISODIO ( Pode haber varios )

 

              Dificultade que xorde

              Accións para resolvela

              Solución

 •  FINAL ( Colofón ) 

5) Escribir o borrador.

             Facelo con liñas moi separadas para poder facer anotacións posteriores.

             Ir recollendo as ideas do número 3.

             O lugar e a época poden aparecer claramente especificados ou indefinidos.

             Os personaxes poden describirse conforme van aparecendo.

             Se ten varios episodios, o máis importante e/ou decisivo debe redactarse ao final.

             Cada episodio pode ir encabezado por un epígrafe. 

 6) Revisar o borrador.

            Deixar pasar un espazo de tempo ( horas, días) 

             Revisar o borrador e suprimir, borrar o que non nos guste ou engadirlle as novas ideas que se nos ocorreron. 

7) Comprobar:

             Se se fixeron puntos e aparte. ( É máis lexible se está dividido en varios parágrafos )

             Se se fixeron puntos e seguido dentro dos parágrafos.

             Se se utilizaron  as comas adecuadamente.

             Se se empregaron correctamente os signos "?"  e  "¡!".

             Se se utilizaron correctamente as raias dos diálogos.

             Se se utilizaron ben as maiúsculas.

             Se a historia enténdese con claridade. ( Aclarar o que estea confuso )

             Se hai palabras que se repiten demasiado. ( Substituílas por sinónimos )

8) Facer a redacción definitiva.

9) Coidar unha boa presentación 

              Podes facelo así:

                  - O título con letra máis grande.

                  - Letra clara e liñas rectas. 

                  - Deixar uns 2 cm. para a marxe da esquerda ( unha marxe menor na dereita )

                  - Escribir por unha soa cara.

                  - A portada co título, nome do autor.

                 

                                                                                                                       Jerónimo García Jorquera

3. DESCRICIÓNS

Vocabulario básico para describir personaxes

TRAZOS FISICOS XENERAIS

 alto, baixo, gordo,  groso,fraco, delgado,   forte, atlético, débil,   novo, adulto, ancián,   vello, corpulento, esvelto,  feo, guapo...

CARA, ROSTRO

 ancha, ampla, grande,   redonda, doce, triste,  delgada, alargada,   simpática, tranquila,  sonrosada,    pálida, suave, engurrada...

CABELOS

 cor..., canoso, longo,  curto, brillante, limpo,  sucio, coidado, descoidado,  rizado, ondulado, solto,    recollido, albororado,   mollado, húmido...

FRONTE

  estreita, ampla, engurrada,  lisa, grande, pequena...

CELLAS

 arqueadas, rectas,  inclinadas, espesas,  grosas, separadas, xuntas,  delgadas, poboadas, despobladas ...

OLLOS

 cor ..., claros, escuros, abertos, pechados,  redondos, rasgados,  inclinados, serenos, tenros, tristes, grandes,   pequenos, brillantes,  apagados...

PESTANAS

 negras, escuras, claras,  espesas, rizadas...

NARIZ

 groso, fino, longo, chato,  grande, recto, aguileña,  puntiagudo...

BOCA

pequena, grande, fina,  fresca, redonda, torcida...

BEIZOS

grosos, finos, brillantes,  secos, húmidos, delgados...

DENTES

grandes, pequenos, brancos,  amarelado s, sucios,  limpos, picados, rotos,  postizos, saíntes, torcidos...

FAZULAS

sonrosadas, pecosas,  inchadas...

BARBA

poboada, espesa, escasa,  suave, longa, curta...

PESCOZO

groso, fino, longo,  delgado, ancho, curto...

ORELLAS

grandes, longas, pequenas,  curtas...

MANS

grandes, pequenas,  huesudas, curtas, suaves,  callosas, hábiles, áxiles,  torpes, delicadas...

PERNAS

longas, curtas, anchas,  grosas, finas, fortes,  débiles, musculosas,  huesudas, secas, robustas...

VOZ

 rouca, grave, aguda,  potente, clara, chillona, débil suave, delicada, doce, alegre...

TRAZOS  XERAIS  DE  CARACTER

agradable, desagradable, simpático, antipático, divertido, aburrido, alegre, triste, rusueño,  serio, amable,  sereno, tranquilo,     nervioso, falador,  calado, traballador, perezoso, cariñoso,  bondadoso, malo, traveso,  latoso, serio, atento,    atrevido, traballador, educado, enxeñoso,  xeneroso, listo, mentireiro,   gruñón, valente, burlón,  esperto, fanfarrón,   feliz, fiel, honrado,  chulo, presumido, miedoso,  prudente, bruto, confiado, culto, sereno,     sincero, sociable,   solitario, eslamiado, soñador,   decidido, divertido,  intelixente, orgulloso,  risueño, chorón, tímido...

VESTIDO, ROUPA

  cor..., elegante,  moderno, antigo, bonito,  feo, caro, barato, sinxelo, simple, discreto, rechamante, xuvenil,  infantil...

VERBOS

 ser,  parecer,  mostrarse,  ter,  levar,  vestir,  aparecer,  posuír,  adornarse,  cubrirse,  estar,  atoparse,  sentirse, permanecer,  afacer,  adoitar,  usar,  abrigarse,  ....

 

A PRÁCTICA DO RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.